Busard de Buffon

Circus buffoni

Long-winged Harrier

Gavilán planeador 

busard busard__1_

busard__2_ busard__3_

busard__4_ busard__5_

busard__6_ busard__7_

busard__8_ busard__9_

busard__10_ busard__11_

busard__12_ busard__13_

busard__14_

descriptif